На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймається особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 15 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 22 липня до 18-00
Строки проведення співбесіди у ХНУМГ з 23 до 26 липня
Строки проведення вступних іспитів у ХНУМГ
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, яеі не складають вступні екзамени і не проходять творчі конкурси 12 серпня до 12-00
Термін оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

10 серпня

не пізніше 12-00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням 19 серпня о 12-00
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня

 

Вступники повинні виконати вимоги до зарахування до 18-00 05 серпня та 25 вересня відповідно.

Вступники, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що 19 посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 5 розділу ІІІ Правил прийому, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-3 (за наявності). Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІ цих Правил прийому. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).